Liên hệ trực tiếp với thiết kế như thế nào?

Liên hệ trực tiếp với thiết kế như thế nào?