Mr. Thế Anh – Căn hộ Metropolis

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH THẾ ANH – METROPOLIS

  • Diện tích: 
  • Căn hộ: 
  • Phong cách thiết kế: 
  • Vật liệu sử dụng: 
khách bếp (1)
khách bếp (2)
khách bếp (3)
khách bếp (4)
khách bếp (5)
khách bếp (6)
khách bếp (7)
khách bếp (8)
khách bếp (9)
Logia (1)
Logia (2)
Logia (3)
PN con (1)
PN con (2)
PN con (3)
PN con (4)
PN con (5)
PN con (6)
PN master (1)
PN master (2)
PN master (3)
PN master (4)
PN master (5)
PN master (6)
PN master (7)
PN master (8)
WC chung (1)
WC chung (2)
WC chung (3)